zavrieť

Náš internetový obchod je otvorený 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Tel: +421 940982949

Infolinka funguje pre vás denne

PO - Pia od 8:00 hod - 16:30 hod.

Ochrana osobných údajov

Náležitá ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky je pre nás mimoriadne dôležitá. Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov ako aj ich bezpečnosť je našou prioritou. Pre aktívne využívanie niektorých našich služieb, ktoré Vám poskytujeme on-line potrebujeme Vaše osobné údaje. Dovoľte nám, aby sme Vás informovali ohľadne spracovania a zabezpečenia Vašich osobných údajov.

Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ:

DS DEVELOPMENT, s.r.o.
IČO: 36 253 111
Sídlo: Hlavná 21, Dunajská Streda 929 01
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 13958/T

Ako nás viete kontaktovať?
Vaše pripomienky, otázky a žiadosti čakáme na:
E-mail: info@adcar.sk

Spracúvame nasledovné osobné údaje:
Vaše osobné údaje spracúvame na základe platných a účinných právnych predpisov. V prípade ak vyplníte formulár s osobnými údajmi na našej webovej stránke, tieto osobné údaje sú následne spracúvané iba na konkrétny účel podľa podmienok tam uvedených. Jedná sa pritom o nasledovné formuláre:

Testovacia jazda:
Pre tých, ktorý chcú zažiť kvalitu našich vozidiel na vlastnej koži, ponúkame možnosť testovacej jazdy. Aby sme vedeli vybaviť Vašu prihlášku spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
-Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo

Mám záujem:
Ak máte záujem o konkrétny model vozidla, radi Vám poskytneme ďalšie informácie. Na tento účel slúži formulár „Mám záujem“. Aby sme vedeli vybaviť Vašu žiadosť spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
-Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo

Marketing
Snažíme sa byť Vašom spoľahlivým partnerom. Aby sme vám mohli zasielať, ponuky, informácie o produktoch a novinkách, poprípade obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:
-e-mail.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame zakaždým výlučne len na uvedené účely:

-V prípade testovacej jazdy spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia prihlášky, t.j. najmä na: poskytovanie informácií, prijatie, zaevidovanie a vybavenie prihlášky, vykonanie služby. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom plnenia zmluvy, t.j. osobitný súhlas nie je potrebný.

-V prípade žiadosti o poskytnutie informácií prostredníctvom formulára „Mám záujem“ Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej žiadosti, t.j. poskytovania informácií. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom plnenia zmluvy/predzmluvného vzťahu, t.j. osobitný súhlas nie je potrebný.

-Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom zasielania newsletterov. V prípade ak ste u nás ešte nenakupovali Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V prípade ak ste už našim zákazníkom Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu.

Aký je náš oprávnený záujem?
V určitých prípadoch spracúvame Vaše osobného údaje na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade ak ste už našim zákazníkom, dovoľujeme si Vám zasielať newsletter na základe oprávneného záujmu. Táto marketingová aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním služieb a prináša vám úžitok vo forme uľahčenia budúcej kúpy tovaru/objednania sulžby, o ktorý ste už v minulosti prejavili záujem. V tejto súvislosti spracúvame len Váš e-mail. Samozrejme máte možnosť kedykoľvek zasielanie newsletterov zastaviť, o čom budete informovaný aj priamo v zaslanom newsletteri. Priamy marketing je našim oprávneným záujmom v zmysle GDPR.

Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

a) Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.

b) Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

V ostatných prípadoch uchovávame Vami poskytnuté osobné údaje pokiaľ sa neskončil účel ich spracovania.

7. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje v prípade vystavenia účtovného dokladu:

-Externému účtovníkovi

Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vašu osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

Kam sa môžete obrátiť v prípade nespokojnosti?
Vaša spokojnosť je našim cieľom. Z toho dôvodu sa v každom prípade snažíme vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám. Ak však nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, napíšte nám email na adresu: info@adcar.sk
Ďalej máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to najmä v prípade ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

V akej forme spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Ako sme to aj v úvode tohto dokumentu uvideli, bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre našou prioritou. Z toho dôvodu sme pre ochranu Vašich osobných údajov prijali potrebné a primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú naše interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

Aké máte práva?
Dovoľte nám, aby sme Vás informovali, ohľadne Vašich práv:

a) Právo na prístup k údajom
V prvom rade máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

-už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
-odvoláte svoj súhlas;
-namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
-spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
-osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
-ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
Môže však nastať prípady, kedy Vaše osobné údaje (resp. ich časť), napriek Vašej žiadosti nebudeme môcť vyhovieť kvôli plneniu zákonnej povinnosti. O tejto skutočnosti Vás budeme bezodkladne informovať.

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Ďalej nás môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

-nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
-ak Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
-Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv alebo nárokov;
-namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Po prípade na základe Vašej písomnej žiadosti prenesieme Vaše osobné údaje vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

-na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
-z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
-vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?
Vaše žiadosti čakáme na:
E-mail: info@adcar.sk

Vybavenie žiadostí
Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti. Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.

ADCar.sk, DS DEVELOPMENT, s.r.o. Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.